Event Type WSET 고급

12월

0412월alldayallday*국비*[WSET LEVEL 3 주말집중반] - 12월 4일 ~ 2월 16일매주 토요일 주말집중반 10:00-17:00 *OT: 12/4 12/6 꼭 상담 후 등록! *재직자+실업자 국비지원 선착순 등록!

0412월alldayallday*국비*[WSET LEVEL 3 평일반] - 12월 4일 ~ 2월 14일매주 화, 목 (평일반) 14:00-17:00 / 19:00-22:00 * 재직자+실업자 국비지원 선착순 등록!

0412월alldayallday[WSET LEVEL 3 속성 주4회] - 12월 4일 ~ 1월 12일매주 화,목,토 (시간: 화목 14:00-17:00 OR 19:00-22:00 + 토 10:00-13:00 AND 14:00-17:00)

1월

191월alldayallday[WSET LEVEL 3 속성 주4회] - 1월 19일 ~ 2월 23일매주 화,목,토 (시간: 화목 14:00-17:00 OR 19:00-22:00 + 토 10:00-13:00 AND 14:00-17:00)

191월alldayallday[WSET LEVEL 3 주말집중반] - 1월 19일 ~ 3월 16일매주 토요일 주말집중반 10:00-17:00

221월alldayallday[WSET LEVEL 3 평일반] - 1월 22일 ~ 3월 21일매주 화, 목 (평일반) 14:00-17:00 / 19:00-22:00 *OT: 1/19 토. 시간은 문의!

2월

192월alldayallday[WSET LEVEL 3 주말집중반] - 2월 19일 ~ 4월 13일매주 토요일 주말집중반 10:00-17:00 *OT: 2/19, 2/21 꼭 상담 후 등록!

192월alldayallday[WSET LEVEL 3 속성 주4회] - 2월 19일 ~ 3월 16일매주 화,목,토 (시간: 화목 14:00-17:00 OR 19:00-22:00 + 토 10:00-13:00 AND 14:00-17:00)

X